Gmina Gidle
poniedziałek 10 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Antonina, Izydor
BIP

Strona główna » Urząd gminy » Referat Finansowy

Referat Finansowy

wielkość tekstu:A | A | A

Zadania Referatu Finansowego

Do zadań Referatu Finansowego należy:


 1. Sprawy koordynacji planowania i analiz budżetu Gminy oraz środków pozabudżetowych, zwłaszcza:

  1. opracowywanie projektu budżetu i planów finansowych Gminy oraz dokonywanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków,

  2. prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem planów finansowych jednostek podporządkowanych Radzie Gminy,

  3. zapewnienie zgodności planów finansowych z uchwałą budżetową,

  4. analizowanie wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie w celu racjonalnego dysponowania środkami,

  5. planowanie środków budżetowych na finansowanie inwestycji Gminy,

  6. zapewnienie bilansowania potrzeb finansowych dochodami własnymi i zasilającymi,

  7. zapewnienie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,

  8. udzielanie instruktażu w sprawach opracowywania planów finansowych jednostkom organizacyjnym, koordynowanie w tym zakresie prac planistycznych wykonywanych w jednostkach organizacyjnych,

  9. opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta dotyczących przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego Działu budżetu Gminy, przeniesieniu wydatków między działami w ramach budżetu Gminy oraz dysponowania nadwyżką budżetową,

  10. dysponowanie środkami funduszu zasobowego i innych funduszów w granicach określonych przepisami,

  11. prowadzenie zbiorczej ewidencji planowanych dochodów i wydatków Gminy,

  12. opracowywanie określonych ocen przebiegu wykonania zadań finansowych oraz dochodów i wydatków Gminy i jednostek organizacyjnych,

  13. planowanie wydatków osobowych finansowanych z budżetu Gminy oraz ewidencja i analiza wynagrodzeń osobowych w dziale "Administracja państwowa i samorządowa",

  14. opracowywanie projektów decyzji w sprawie tworzenia zakładów budżetowych,

  15. nadzorowanie i kontrolowanie działalności finansowej podległych Gminie podmiotów gospodarczych,

  16. ujmowanie w projekcie budżetu Gminy środków na tworzenie rezerw celowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  17. sporządzanie sprawozdawczości finansowej z wykonywania zadań oraz dochodów i wydatków w tym zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu Gminy, funduszy gminnych,

  18. współdziałanie w gospodarowaniu mieniem gminy


 2. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej budżetu Gminy, w szczególności:

  1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości budżetowej,

  2. prowadzenie rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków, kosztów i rachunków,

  3. prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu gminy,

  4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych Gminy,

  5. wykonywanie rozporządzeń środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Skarbnika Gminy,

  6. prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac Urzędu, dla celów rachuby płac,

  7. planowanie, realizacja i obsługa rachunkowa wydatków osobowych, ubezpieczeń, dodatków do płac, nagród, kosztów podróży służbowych,

  8. prowadzenie list płac dla pracowników oraz kart wynagrodzeń,

  9. naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

  10. rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz zdrowotny,

  11. rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (pracowników własnych),

  12. obsługa księgowa pracowników interwencyjnych (wynagrodzenia, zasiłki, rozliczenia z PUP)

  13. prowadzenie ewidencji wartościowej składników majątkowych w Urzędzie Gminy,

  14. sporządzanie poleceń przelewów oraz czeków na wypłaty gotówkowe,

  15. sprawdzanie rachunków pod względem formalno-rachunkowym,

  16. współdziałanie z bankami, Urzędami Skarbowymi i ZUS,

  17. prowadzenie statystyki gminy.


 3. Prowadzenie spraw wymiaru i księgowości podatkowej, w tym zwłaszcza:

  1. prowadzenie spraw związanych z poborem i inkasem podatków i opłat należnych do właściwości organów gminy w ramach zadań własnych i zleconych oraz księgowość i ewidencja wpłat,

  2. inicjowanie podjęcia przez Radę Gminy uchwał dotyczących stawek podatków i opłat, zarządzanie poboru, określenie inkasentów i ich wynagrodzenia,

  3. przygotowywanie list płac za inkaso,

  4. organizowanie i nadzorowanie inkasa podatków i opłat,

  5. rozliczanie sołtysów z tytułu inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości i leśnego,

  6. kontrola terminowości wpłat podatkowych i naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty,

  7. prowadzenie rachunkowości i ewidencji podatków i opłat w tym: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku z tyt. posiadania psa,

  8. zakładanie kontokwitariuszy,

  9. dokonywanie zapisów księgowych dotyczących podatków

  10. uzgadnianie dzienników obrotów podatkowych z rejestrem przypisów i odpisów oraz księgowością budżetową,

  11. wystawienie pokwitowań na wpłaty dokonywane w Urzędzie Gminy z tytułu podatków, opłat i wpłat różnych,

  12. windykacja zaległości z tytułu podatków i opłat, współpraca w tym zakresie z Urzędem Skarbowym, komornikiem sądowym oraz prowadzenie egzekucji we własnym zakresie z wynagrodzenia za pracę,

  13. prowadzenie rejestru podań o ulgi oraz przygotowanie decyzji związanych z umarzaniem, odraczaniem terminu płatności, rozkładaniem na raty, zaniechaniem poboru podatków i opłat,

  14. wydawanie zaświadczeń o zaległościach w podatkach i opłatach,

  15. prowadzenie kontroli podatników w zakresie podatków i opłat należących do właściwości organów gminy,

  16. przygotowanie do zaopiniowania przez Wójta podań z Urzędu Skarbowego dotyczących umarzania, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty, zaniechania poboru podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy a stanowiących dochody Gminy,

  17. sporządzanie sprawozdań z dochodów podatkowych.

  18. sporządzanie przypisów i odpisów z tytułu: łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego -dla osób fizycznych i prawnych,

  19. zakładanie i prowadzenie kart gospodarstw i kart nieruchomości,

  20. prowadzenie rejestrów wymiarowych, rejestrów przypisów i odpisów oraz uzgadnianie ich z dziennikiem obrotów,

  21. prowadzenie rejestru ulg inwestycyjnych z tytułu nabycia gruntów, ulg żołnierskich i bieżąca ich aktualizacja,

  22. sporządzanie sprawozdań z wymiaru zobowiązania pieniężnego wsi, wyliczanie skutków obniżania stawek oraz ulg,

  23. wydawanie zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego i stanie majątkowym.


 4. Prowadzenie obsługi kasowej urzędu, gospodarki i ewidencji druków, w szczególności:

  1. przyjmowanie wpłat gotówkowych,

  2. dokonywanie wpłat do banku,

  3. podejmowanie gotówki z banku,

  4. prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat gotówkowych w postaci raportów kasowych,

  5. przyjmowanie opłaty skarbowej,

  6. prowadzenie gospodarki i ewidencji druków ścisłego zarachowania,

  7. wydawanie druków opłaty targowej i rozlicznie inkasenta opłaty targowej,

  8. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na zwrot akcyzy zawartej w paliwie rolników,

  9. prowadzenie kart wpłat z tytułu czynszów.
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

Gmina Gidle położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w południowej ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Projekty Unijne Powiat Radomszczański Ekologia Samorząd Gidle Gospodarka Akty prawne Władze Gminy Urząd Gminy dozynki dominikanie Gmina
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.