Gmina Gidle
czwartek 6 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Filip, Judyta
BIP

Strona główna » Aktualności » Informacja w sprawie gospodarki odpadami po ...

Informacja w sprawie gospodarki odpadami po wejściu w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

wielkość tekstu:A | A | A

Informacja w sprawie gospodarki odpadami

 

Od 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa), która zmienia dotychczasowy model gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto ustawa ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Nowy system zakłada, że gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W zamian za to gmina będzie pobierała opłatę uwzględniającą m.in. koszty zbierania, koszty odzysku, a także koszty unieszkodliwiania odpadów.

 

Gmina w ramach swoich obowiązków zobligowana będzie do zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów tj. makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali czy odpadów zielonych (liście, gałęzie, trawa). Ponadto do obowiązkowych zadań własnych gmin należeć będzie konieczność osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Wprowadzone zmiany mają na celu zbudowanie systemu nie tylko odbierania odpadów, ale również dalszego prawidłowego ich zagospodarowania, zwłaszcza w stosunku do odpadów, których zagospodarowanie generuje duże koszty.

 

Ustawa daje czas na wprowadzenie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zaczął on działać.

 

Harmonogram najważniejszych terminów związanych z wejściem w życie ustawy:

 

1 styczeń 2012r. – gmina jest zobowiązana prowadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Wpis do rejestru powinni uzyskać przedsiębiorcy, którzy chcą prowadzić działalność polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie mają wydane decyzje na odbieranie odpadów komunalnych mogą prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012r. Po upływie tego terminu będą zobowiązani do uzyskania wpisu do działalności regulowanej.

 

30 kwietnia 2012r. – upływa termin złożenia pierwszych sprawozdań przez przedsiębiorców.

 

Nowelizacja ustawy wprowadziła zmiany dotyczące sprawozdań składanych przez przedsiębiorców. Zgodnie z art. 9n oraz 9o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391) podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zobligowane są do składania kwartalnych sprawozdań. Podmioty te są obowiązane do złożenia sprawozdań właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do końca miesiąca następującego po kwartale, czyli do 30 kwietnia 2012r.

 

30 czerwca 2012r. – do tego czasu sejmik wojewódzki ma obowiązek uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; wraz z uchwałą w sprawie przyjęcia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę  w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której wskazuje regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wraz z gminami wchodzącymi w skład  regionów, regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, instalacje do zastępczej obsługi regionów.

 

3 września 2012r. – początek kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości w związku z wprowadzeniem nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.

 

31 grudnia 2012r. – upływa termin uchwalenia przez gminy nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach; do tego czasu gminy są również zobowiązane do podjęcia uchwał w sprawie:

 

·         metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 

·         terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 

·         wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości o miejscu terminach jej składania, a także terminie złożenia pierwszej deklaracji;

 

·         szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

 

1 stycznia 2013r. – przedsiębiorcy, którzy przed wejściem w życie ustawy działali na podstawie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych są obowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej.

 

Po wprowadzeniu nowego systemu mieszkańcy nie będą musieli podpisywać umów bezpośrednio z przedsiębiorcą, Gmina zrobi to za mieszkańców. Mieszkańcy powinni  tuż przed terminem 1 lipca 2013r. rozwiązać obowiązujące umowy na odbiór odpadów celem uniknięcia konieczności ponoszenia podwójnych opłat.

 

Po wprowadzeniu przez Gminę nowego systemu zbierania odpadów opłata nie będzie wpływała od mieszkańców do przedsiębiorcy, a zamiast tego opłata uiszczana będzie do budżetu Gminy. Z opłat pochodzących od mieszkańców Gmina pokryje koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, jednocześnie kontrolując utrzymanie standardów  oraz właściwego wykonania obowiązków przez przedsiębiorców względem mieszkańców zgodnie z zawartą umowa. Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013r. zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania bezpośrednio umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia deklaracji o odpadach według przyjętego przez Radę Gminy wzoru.

 

Informacje o postępach i decyzjach w sprawie „rewolucji” w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi będą na bieżąco podawane do wiadomości mieszkańcom Gminy Gidle na stronie www.bip.gidle.pl w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA w specjalnie utworzonej zakładce GOSPODARKA ODPADAMI.

czytano: 2956 razy

źródło: gidle.pl

data dodania: 29 października 2012 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

Gmina Gidle położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w południowej ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

  • 16.7%
  • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Urząd Gminy Powiat Radomszczański dozynki Ekologia dominikanie Gospodarka Inwestycje Gminne Samorząd Gidle Władze Gminy Akty prawne Gmina
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.