Gmina Gidle
wtorek 11 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Iga, Mira
BIP

Strona główna » Aktualności » Partnerstwo w OZE

Partnerstwo w OZE

wielkość tekstu:A | A | A

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PARTNERA
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

w celu wspólnej realizacji projektu polegającego na zakupie i montażu urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Gmina Gidle   działając w oparciu o art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza otwarty nabór na partnera będącego podmiotem spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu w ramach Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020. O status Partnera mogą się ubiegać podmioty spoza sektora finansów publicznych wymienione w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkie na lata 2014-2020, które zamierzają w ramach projektu zakupić i zamontować infrastrukturę służącą do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych na obiektach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej.

Niniejsze ogłoszenie skierowane jest do podmiotów spoza sektora finansów publicznych,  które prowadzą swoją działalność na obszarze znajdującym się w granicach administracyjnych gminy Gidle.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Gidle poprzez zakup i   montaż urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych na budynkach mieszkalnych i  użyteczności publicznej Gminy Gidle, jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych działających na obszarze  w/w gmin, w celu zwiększenia wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, szczególnie produkowanej w generacji rozproszonej.

Projekt będzie przedsięwzięciem, polegającym na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej
w celu produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Projektem objęte będzie zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę.  Konkurs umożliwi zdobycie doświadczenia we wspólnej realizacji projektów infrastrukturalnych mających na celu wspólne wdrożenie w środowisku lokalnym nowoczesnych technologii w dziedzinie odnawialnych źródeł energii na obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Realizacja projektu przyczyniać się będzie także do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, w szczególności CO2. Wymiernym efektem ochrony środowiska będzie także poprawa czystości powietrza.

Wszystkie niezbędne informacje o konkursie wraz z Regulaminem, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, umieszczone są w załącznikach poniżej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gidle.

Ofertę wraz z załącznikami (w formie spójnie spiętego pliku dokumentów) należy dostarczyć w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, pok. sekretariat z adnotacją: „KONKURS NA PARTNERA spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu polegającego   zakupie urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii”.

Ofertę należy złożyć do dnia 22.12.2017r. do godz. 1500. O terminowym złożeniu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy w Gidlach.
Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.12.2017r. r.

Szczegółowe informacje otrzymać można pod nr tel.: (34) 3272027  oraz kierując zapytania na adres mailowy: fundusze@gidle.pl

 

Załączniki       

  1. Wzór formularza ofertowego
  2. Regulamin naboru
  3. Wzór protokołu z wyboru partnera

 

czytano: 765 razy

źródło: gidle.pl

data dodania: 01 grudnia 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

  • 16.7%
  • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Akty prawne Ekologia Gmina Władze Gminy Gospodarka Urząd Gminy dominikanie Powiat Radomszczański Gidle Projekty Unijne Samorząd dozynki
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.