Gmina Gidle
poniedziałek 10 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Antonina, Izydor
BIP

Strona główna » Urząd gminy » Zespół Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, ...

Zespół Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

wielkość tekstu:A | A | A

Zadania Zespołu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Do zadań Zespołu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska należy :

 1. Sprawy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, w tym zwłaszcza:
  1. sprawy związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki komunalnej, budowy i eksploatacji gminnych obiektów użyteczności publicznej
  2. inspirowanie rozwoju usług komunalnych oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem,
  3. prowadzenie spraw związanych z projektowaniem i budową uzbrojenia terenów budowlanych w urządzenia komunalne, energetyczne i gazowe oraz ustalenie udziału w kosztach wykonania,
  4. dokonywanie potrzeby rozwoju urządzeń komunalnych oraz ustalenia kierunków i sposobów ich zaspakajania,
  5. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń komunalnych w tym: wodociągów, kanalizacji, oświetlenia ulic, zieleńców i skwerów, wysypisk śmieci,
  6. zapewnienie czystości i porządku na ulicach i placach publicznych,
  7. współpraca z firmami zajmującymi się wywożeniem nieczystości stałych i płynnych,
  8. egzekwowanie czystości i porządku na posesjach i wokół nich,
  9. prowadzenie spraw związanych z programowaniem, planowaniem i realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie mienia gminnego,
  10. inspirowanie i organizowanie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w formie czynów społecznych, ustalanie realizatorów tych zadań, organizowanie finansowej, materiałowej i technicznej pomocy oraz nadzorowanie realizacji,
  11. opracowywanie propozycji udziału jednostek gospodarczych w rozbudowie infrastruktury techniczno - ekonomicznej i społecznej gminy w przypadku lokalizacji nowego przedsiębiorstwa lub rozszerzenia działalności, przygotowanie projektów umów w tym zakresie,
  12. prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów w tym: sprawy zlecenia robót i umów, nadzorowanie ich przebiegu, organizowanie odbioru robót i udział w nich,
  13. oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
  14. umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów,
  15. realizowanie zadań z zakresu komunikacji publicznej i łączności,
  16. organizowanie i sprawowanie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 2. Sprawy ochrony i kształtowania środowiska, w tym zwłaszcza:
  1. podejmowanie działań i środków niezbędnych do przeciwdziałania i usuwania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju i gospodarowania przestrzenią,
  2. ustanawianie przepisów gminnych ograniczających korzystanie z urządzeń i środków transportu i komunikacji stwarzających uciążliwości w zakresie ochrony środowiska i zapewnienie warunków do ich realizacji,
  3. ustanawianie parku wiejskiego, określanie jego granic i sposobu wykonywania ochrony,
  4. zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych niezbędnych dla ochrony środowiska przed odpadami oraz utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
  5. udzielanie zgody na lokalizację i sposób gromadzenia odpadów pozostających w wyniku procesów technologicznych,
  6. uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami i innymi niż niebezpieczne (do 1 tony rocznie),
  7. wprowadzanie indywidualnych form ochrony przyrody łącznie z wydawaniem w nagłych przypadkach zarządzeń w tej dziedzinie,
  8. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości,
  9. nakładanie kar za niszczenie terenów zielonych, drzew lub krzewów oraz za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia,
  10. ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami,
  11. opracowywanie przy współudziale z innymi stanowiskami pracy Urzędu Gminy projektów planu przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska,
  12. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i współdziałanie w tym zakresie z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Środowiska i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
 3. Sprawy ruchu drogowego i gospodarki na drogach gminnych i komunikacji, w szczególności:
  1. komunalizowanie i przejmowanie na własność dróg gminnych,
  2. opiniowanie w sprawach zaliczania dróg i ich odcinków do poszczególnych kategorii i rodzajów dróg,
  3. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, utrzymania i ochrony dróg i mostów,
  4. utrzymanie urządzeń związanych z drogą,
  5. realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  6. wydawanie zezwoleń na :
   1. zajęcie pasa drogowego lub zjazdu z drogi,
   2. przejazdu po drogach publicznych niektórych pojazdów,
  7. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  8. przeprowadzanie okresowej kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  9. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,
  10. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez użytkowników oraz niekorzystnym przeobrażeniom środowiska,
  11. wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i mostów dla ruchu, wyznaczanie objazdów gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  12. utrzymywanie zieleni w pasie drogowym,
  13. prowadzenie akcji odśnieżania na ulicach, drogach lokalnych oraz współdziałanie przy odśnieżaniu innych dróg publicznych,
  14. czuwanie nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach publicznych przez zgłaszanie wniosków i postulatów odpowiednim organom,
  15. współpraca z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Zarządem Dróg Powiatowych,
  16. realizowanie prawa występowania z wnioskiem o podział lub scalenie gruntów,
  17. wykonywanie lub przebudowywanie zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań w wypadku budowy lub modernizacji drogi,
  18. dokonywanie zmiany lub przywrócenie do stanu poprzedniego, w razie gdy budowa lub modernizacja drogi powoduje naruszenie innej drogi komunikacji lądowej, wodnej albo urządzenia typu liniowego,
  19. orzekanie o przywrócenie pasa drogi do stanu poprzedniego,
  20. wyrażanie zgody na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości innej niż określona ustawowo,
 4. Sprawy funkcjonowania i eksploatacji wodociągów zbiorowych, w tym:
  1. prowadzenie ewidencji urządzeń wodociągowych,
  2. systematyczna kontrola stanu ujęcia, sieci wodociągowej, przyłączy, wodomierzy, hydrantów i innych urządzeń w celu przeciwdziałania ubytkom wody i nielegalnemu poborowi,
  3. organizowanie usunięcia awarii wodociągów i zapewnienie ich należytego funkcjonowania,
  4. analiza kosztów eksploatacji wodociągu,
  5. współdziałanie z referatem finansowym w sprawach związanych z ustaleniem ceny wody,
  6. określanie warunków technicznych i finansowych przyłączenia do sieci wodociągowej nowych odbiorców wody,
  7. nadzorowanie pracy konserwatorów urządzeń wodociągowych.
 5. Sprawy organizacji i prowadzenia prac interwencyjnych i robót publicznych oraz prac społecznych w tym:
  1. opracowywanie projektów programów prac interwencyjnych i robót publicznych z uwzględnieniem rodzaju, terminów, miejsca i rozmiarów robót oraz przewidzianych efektów i obciążeń finansowych, rzeczowych i organizacyjnych,
  2. organizowanie i bezpośrednie wykonawstwa robót ujętym w zatwierdzonych programach prac interwencyjnych i robót publicznych,
  3. organizowanie zaopatrzenia pracowników w sprzęt i narzędzia,
  4. nadzorowanie dyscypliny pracy pracowników interwencyjnych, publicznych i osób skierowanych do kontrolowanej pracy na cele społeczne, prowadzenie list obecności i innej niezbędnej dokumentacji,
  5. prowadzenie jakościowego i ilościowego odbioru wykonanych robót,
  6. prowadzenie ewidencji narzędzi i wyposażenia wydanego tymże pracownikom,
 6. Sprawy prawa energetycznego, w tym:
  1. planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
  2. nadzorowanie wykonawstwa konserwacji, budowy nowych oraz drobnych napraw obwodów oświetlenia ulicznego,
  3. zawieranie umów z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu realizacji planu zaopatrzenia w energię elektryczną,
  4. współdziałanie z Zakładem Energetycznym,
 7. Sprawy rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa, w tym:
  1. zgłoszeń chorób zaraźliwych wśród zwierząt,
  2. współpraca z powiatowym lekarzem weterynarii w zakresie usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego,
  3. informowanie o podjętych uchwałach i wydanych zarządzeniach w tym zakresie wojewódzkiego lekarza weterynarii,
  4. ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru w związku ze zwalczaniem choroby zaraźliwej zwierząt,
  5. podawanie do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty o środkach zarządzonych przez lekarza weterynarii w celu zwalczania chorób zaraźliwych,
  6. współpraca z lecznicami i przychodniami weterynaryjnymi,
  7. przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości informacji o wystąpieniu chorób, szkodników i chwastów w uprawach rolnych,
  8. współdziałanie ze służbami wojewody w zakresie należytego wykonywania określonych zabiegów ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, nakazywania posiadaczom gruntów zniszczenia zasiewów o nieodpowiedniej zdrowotności oraz wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi w ramach wymogów ustawowych,
  9. prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń na uprawę maku i konopi,
  10. sprawowanie nadzoru nad uprawami maku i konopi,
  11. współdziałanie w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny oraz zagospodarowania obwodów łowieckich,
  12. opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalonych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
  13. opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich,
  14. przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno,
  15. ustalanie prawa do części czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżaw obwodu łowieckiego na gruntach gminy,
  16. udział w mediacjach dla polubownego rozstrzygnięcia sporów powstałych pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokość wynagrodzenia za szkody spowodowane przez zwierzynę łowną,
  17. opiniowanie wniosków właścicieli gruntów w sprawach przyznawania środków na pokrycie kosztów zalesiania gruntów,
  18. stymulowanie rozwoju rolnictwa, współpraca w tym zakresie ze służbą doradczą ODR i innymi instytucjami obsługi rolnictwa,
  19. współpraca z organizacjami samorządu rolniczego,
  20. współpraca w organizowaniu doradztwa rolniczego,
  21. współpraca z lekarzem weterynarii,
  22. współpraca z leśniczym sprawującym pieczę nad lasami,
  23. współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie uzgadniania i prowadzenia badań statystycznych w zakresie rolnictwa.
  24. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 8. Sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
  1. związanych ze zmianą przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
  2. przygotowywanie wniosków do Wojewody o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów,
  3. przygotowanie projektów decyzji nakazujących właścicielowi gruntów wykonanie odpowiednich zabiegów zapobiegających degradacji gruntów, ustalenie terminów ich wykonania,
  4. wykładanie do wglądu właścicieli gruntów projektów planów dla gruntów położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz powiadamianie o tym właścicieli tych gruntów,
  5. przygotowywanie materiałów związanych z zatwierdzaniem planów dla gruntów położonych w sferach szczególnej ochrony i zasięganie w tym kierunku opinii placówek naukowych,
  6. w razie prowadzenia produkcji w sposób naruszający ustalenie planu, nakazanie właścicielom gruntów zniszczenie określonych upraw, przemieszczanie zwierząt poza obszar strefy ochronnej lub dokonanie ich uboju,
  7. sprawowanie kontroli stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w granicach właściwości organów gminy.
 9. Sprawy ochrony środowiska w tym:
  1. rozpatrywanie skarg wniosków i wydawanie opinii dotyczących oddziaływania na środowisko w związku z prowadzeniem działalności, powodującej m.in.
   1. odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych i gleby,
   2. składowanie odpadów,
   3. zanieczyszczanie atmosfery,
   4. niszczenie zieleni,
  2. podejmowanie działań administracyjno - technicznych celem likwidacji zagrożeń dla środowiska, w szczególności likwidacji dzikich wysypisk, odprowadzania ścieków
  3. prowadzenie spraw związanych z wystąpieniem na terenie gminy klęski żywiołowej powodującej zniszczenia w uprawach;
  4. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew
  5. podejmowanie działań w zakresie zapobiegania zagrożeniom środowiska i klęsk żywiołowych oraz zadań wynikających z ustawy o ochronie środowiska.
  6. rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  7. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z organami administracji rządowej, samorządowej i jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy,
  8. popularyzacja ochrony przyrody;
  9. nadzór nad zabytkami przyrody.
 10. Sprawy ubezpieczenia społecznego rolników, w tym zwłaszcza :
  1. Przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości obwieszczeń Prezesa KRUS w sprawach składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
  2. sporządzanie dokumentacji i wydawanie zaświadczeń osobom fizycznym dotyczących okresu zatrudnienia w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 11. Sprawy z zakresu postępowania z odpadami w tym:
  1. wydawanie decyzji o sposobie postępowania z odpadami innymi niż niebezpieczne, wytwarzane w ilości do jednej tony, do jednego tysiąca ton z wyłączeniem odpadów komunalnych,
  2. przygotowanie postępowań o sposobie składowania odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,
  3. opracowywanie opinii w sprawie wytwarzania odpadów niebezpiecznych lub odpadów komunalnych.
 12. Sprawy z zakresu ustawy "Prawo wodne" w tym:
  1. rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego,
  2. nakazywanie wybudowania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniami, lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody,
  3. powoływanie gminnego komitetu przeciwpowodziowego i prowadzeniu dokumentacji,
  4. prowadzenie rejestru pozwoleń wodno- prawnych, w tym aktualizacja, kompletowanie i przechowywanie pozwoleń wodno-prawnych.
 13. Sprawy związane z organizowaniem ochotniczych straży pożarnych i sprawowaniem nadzoru nad ich działalnością, a w szczególności:
  1. prowadzenie rejestru straży,
  2. zapewnienie na terenie gminy zasobów wody do gaszenia pożarów,
  3. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem Komendanta Gminnego Straży Pożarnej,
  4. zapewnienie ochotniczym strażom pożarnym pomieszczeń oraz wyposażenia w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe, odzież specjalną, umundurowanie oraz środki transportu do akcji ratowniczych i ćwiczeń,
  5. zapewnienie środków alarmowania i łączności,
  6. koordynowanie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie gminy,
  7. organizowanie gminnych eliminacji Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
  8. przyjmowanie informacji o wystąpieniu nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
  9. podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia przeciwpożarowego Urzędu Gminy i mienia komunalnego,
  10. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów będących w posiadaniu jednostek OSP,
  11. rozliczanie kart pracy kierowców.
 14. Sprawy obsługi oczyszczalni ścieków, w tym:
  1. stały dozór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków,
  2. obserwacja procesów zachodzących w poszczególnych cyklach pracy oczyszczalni i eliminowanie zaistniałych nieprawidłowości,
  3. okresowe odwadnianie i składowanie osadu powstającego podczas procesu oczyszczania ścieków,
  4. codzienne dokonywanie odczytów wskaźników oczyszczonych ścieków zaleconych przez technologa oczyszczalni oraz innych wskaźników określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na eksploatację oczyszczalni i odprowadzania do odbiornika ścieków oczyszczonych,
  5. dbałość o czystość, ład, porządek w całym obiekcie oczyszczalni oraz na terenie przynależnym do oczyszczalni i odprowadzania do odbiornika ścieków oczyszczonych,
  6. stałe kontrolowanie punktu zlewnego ścieków dowożonych,
  7. codzienna kontrola pracy przepompowni ścieków i bieżące utrzymanie w należytym stanie sanitarno-technicznym,
  8. bieżące zaopatrywanie w środki potrzebne do utrzymania ciągłości procesów technologicznych na oczyszczalni,
  9. wykonywanie czynności inkasenta opłat za wodę i ścieki.
    
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

dozynki Urząd Gminy Inwestycje Gminne Akty prawne Gmina Władze Gminy dominikanie Gidle Gospodarka Ekologia Powiat Radomszczański Projekty Unijne
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.