Gmina Gidle
wtorek 11 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Iga, Mira
BIP

Strona główna » Urząd gminy » Samodzielne stanowisko ds. BHP, obrony cywilnej, ...

Samodzielne stanowisko ds. BHP, obrony cywilnej, spraw obronnych i informatyki

wielkość tekstu:A | A | A

Zadania samodzielnego stanowiska ds. BHP, obrony cywilnej, spraw obronnych i informatyki

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. BHP, obrony cywilnej, spraw obronnych i informatyki należą w szczególności:

 1. Sprawy obrony cywilnej, obronne i zarządzania kryzysowego, a w szczególności:
  1. tworzenie formacji obrony cywilnej i zaopatrzenia w sprzęt,
  2. nadawanie przydziałów organizacyjno- mobilizacyjnych i dobór osób,
  3. prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z wykonywaniem przez Wójta zadań szefa obrony cywilnej,
  4. opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej, planów reagowania kryzysowego, ochrony dóbr kultury oraz planów operacyjnych
  5. nakładanie na obywateli obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych w zakresie obrony cywilnej,
  6. organizowanie szkoleń ludności w zakresie samoobrony, obrony cywilnej i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
  7. utrzymywanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz wykrywania skażeń,
  8. organizowanie i prowadzenie ewakuacji ludności,
  9. organizowanie akcji ratunkowych i udzielania pomocy poszkodowanym,
  10. opracowanie planów przyjęcia ludności ewakuowanej oraz współdziałanie w zapewnieniu środków transportowych,
  11. podejmowanie rozstrzygnięć związanych z udziałem sił i środków OC w akcjach zapobiegania i likwidacji klęsk żywiołowych oraz akcjach ratunkowych w rejonie porażenia ludności,
  12. współdziałanie w zapewnieniu dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów pracy, urządzeń specjalnych, likwidacji skażeń, oraz wody do celów przeciw pożarowych,
  13. koordynacja w przygotowaniu urządzeń ochronnych i specjalnych dla potrzeb OC,
  14. koordynacja w przygotowaniu pomieszczeń, warunków bytowych, pomocy medycznej oraz placówek oświatowych dla osób ewakuowanych,
  15. współdziałanie w ochronie płodów rolnych, zwierząt gospodarskich pasz, produktów żywnościowych, ujęć wody i urządzeń wodnych przed środkami rażenia, skażeniami i zakażeniami,
  16. współudział w planowaniu potrzeb sił medyczno-sanitarnych dla potrzeb OC, organizowania zastępczych miejsc szpitalnych i warunków przechowywania artykułów sanitarnych i środków farmaceutycznych,
  17. współdziałanie w przygotowaniu pomocy społecznej na czas wojny,
  18. zapewnienie warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji i wymiany sprzętu i umundurowania OC,
  19. opracowywanie zestawień należności i planów wyposażania w sprzęt,
  20. prowadzenie ewidencji sprzętu, przeglądów i przeklasyfikowań oraz zabiegów i konserwacji,
  21. prowadzenie magazynu sprzętu OC,
  22. realizacja zadań związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych,
  23. prowadzenie dokumentacji Akcji Kurierskiej,
  24. prowadzenie postępowania w celu wyznaczania osób do wykonywania funkcji kuriera.
  25. prowadzenie dokumentacji Stałego Dyżuru Wójta
  26. wprowadzanie obowiązkowych świadczeń osobistych i rzeczowych celem organizowania społecznej akcji na rzecz ochrony nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.
 2. Sprawy w zakresie administrowania bezpieczeństwem informacji:
  Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie jest informatyk.
  Do jego zadań należy w szczególności:
  1. nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz kontrola przebywających w nich osób,
  2. zapewnienie awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania,
  3. dopilnowanie, aby komputery, w których przetwarzane są dane osobowe zabezpieczone były hasłem dostępu przed nieautoryzowanym uruchomieniem,
  4. nadzór nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych, na których zapisane są dane osobowe,
  5. zarządzanie hasłami użytkowników i nadzór nad przestrzeganiem procedur określających częstotliwość ich zmiany zgodnie z wytycznymi, które winny być zawarte w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
  6. nadzór czynności związanych ze sprawdzaniem systemu pod kątem obecności wirusów komputerowych, częstości ich sprawdzania oraz nadzorowanie wykonywania procedur uaktualniania systemów antywirusowych i ich konfiguracji,
  7. nadzór nad wykonywaniem kopii awaryjnych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu,
  8. nadzór nad przeglądami, konserwacjami oraz uaktualnianiem systemów służących do przetwarzania danych osobowych oraz wszystkimi innymi czynnościami wykonywanymi na bazach danych osobowych,
  9. nadzór nad systemem komunikacji w sieci komputerowej oraz przesyłaniem danych za pośrednictwem urządzeń teletransmisji,
  10. nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów i wydawnictw zawierających dane osobowe generowane przez system informatyczny,
  11. nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelnienia użytkowników w systemie informatycznym przetwarzającym dane osobowe, oraz kontrolą dostępu do danych osobowych. Nadzorowanie, o którym wyżej mowa winno obejmować:
   1. ustalenie identyfikatorów i ich haseł,
   2. dopilnowanie aby hasła użytkowników były zmieniane co najmniej raz na miesiąc,
   3. dopilnowanie aby dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie był możliwy wyłącznie po podaniu identyfikatora i właściwego hasła,
   4. dopilnowanie aby hasła użytkowników były trzymane w tajemnicy,
   5. dopilnowanie aby identyfikatory osób, które utraciły uprawnienia do przetwarzania danych osobowych zostały natychmiast wyrejestrowane, a ich hasła unieważnione,
   6. dopilnowanie, aby ekrany monitorów stanowisk komputerowych, na których przetwarzane są dane osobowe automatycznie się wyłączały po upływie ustalonego czasu nieaktywności użytkownika,
   7. dopilnowanie, aby w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby postronne, monitory stanowisk dostępu do danych osobowych były ustawione w taki sposób, aby uniemożliwić tym osobom wgląd w dane,
   8. podjęcie natychmiastowych działań zabezpieczających stan systemu informatycznego, informacji, programu lub urządzeń wskazujących na naruszanie bezpieczeństwa danych,
   9. analizowanie sytuacji, okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do naruszenia bezpieczeństwa danych i przedstawienie ich pełnomocnikowi d/s ochrony informacji niejawnych
  12. ponadto do zadań informatyka należy:
   1. planowanie i organizowanie prac w zakresie komputeryzacji Urzędu,
   2. proponowanie i wdrażanie nowych systemów informatycznych,
   3. prace nad integracją systemów informatycznych w celu uproszczenia pracy i maksymalnego wykorzystania raz wprowadzonych danych,
   4. obsługa nadzór poczty elektronicznej,
   5. współpraca z jednostkami zewnętrznymi takimi jak: ZUS, firmy autorskie, dostawcy sprzętu, administratorzy programów,
   6. obsługa techniczna i nadzór nad poprawnością pracy sprzętu i wdrożonych systemów oraz zbieranie opinii o pracy i przydatności programów i ich wadach,
   7. prowadzenie wstępnego instruktażu podstawowej obsługi sprzętu i oprogramowania,
   8. śledzenie nowości rynkowych w zakresie oprogramowania (Internet, czasopisma) i udostępnianie informacji w tym zakresie pracownikom,
   9. przygotowanie danych do przetargów na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwisu sprzętu itp., umów z dostawcami,
   10. administrowanie siecią i systemami informatycznymi oprócz administrowań objętych umowami,
   11. rozbudowa sprzętu oraz konfiguracja sprzętu zgodnie z wymaganiami oprogramowania,
   12. prowadzenie rejestru sprzętu i oprogramowania,
   13. obsługa i aktualizacja strony internetowej Urzędu, przy współpracy z pracownikami i kierownikami jednostek organizacyjnych,
   14. obsługa i koordynacja zawartości Biuletynu Informacji Publicznej.
 3. Sprawy z zakresu BHP, a w szczególności:
  1. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  2. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy;
  3. organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  4. opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą
  5. opracowywanie instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji szczegółowych na poszczególnych stanowiskach pracy
    
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

Gmina Gidle położona jest na północnym krańcu Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w południowej ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Projekty Unijne Akty prawne Inwestycje Gminne Samorząd Powiat Radomszczański Urząd Gminy Gospodarka Ekologia Gmina Gidle dozynki Władze Gminy
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.