Gmina Gidle
wtorek 11 maja 2021 r., imieniny obchodzą: Iga, Mira
BIP

Strona główna » Urząd gminy » Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych

Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych

wielkość tekstu:A | A | A

Zadania Referatu Spraw Ogólno-Organizacyjnych

Do zadań Referatu spraw ogólno-organizacyjnych należy:

 1. Organizacji Urzędu, Kadr i szkolenia oraz kontroli a w szczególności:
  1. opracowywanie projektów Statutu Gminy, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Regulaminu Pracy Urzędu oraz ich nowelizacji,
  2. nadzorowanie funkcjonowania referatów i jednostek organizacyjnych gminy,
  3. wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
  4. prowadzenie ewidencji aktów normatywnych, zarządzeń Wójta oraz upoważnień pracowników do załatwiania spraw w imieniu Wójta,
  5. przekazywanie referatom i jednostkom organizacyjnym gminy zadań wynikających z aktów prawnych, uchwał Rad, opinii Komisji, decyzji Wójta i zaleceń organów kontrolnych oraz nadzorowanie ich wykonania,
  6. opracowywanie biuletynu informacji publicznej,
  7. organizowanie załatwiania skarg i wniosków obywateli oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji i sprawozdawczości w tym zakresie,
  8. prowadzenie sekretariatu Wójta ,
  9. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i nadzoru oraz Komisjami Rady,
  10. organizowanie i koordynowanie kontroli realizacji zadań przez referaty oraz jednostki organizacyjne gminy,
  11. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy,
  12. organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników,
  13. załatwianie spraw związanych z podziałem administracyjnym oraz ustaleniem i zmianą nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
  14. koordynowanie współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie przejęcia do realizacji zadań tych organów na podstawie porozumień oraz prowadzenie rejestru przyjętych zadań ,
  15. współdziałanie z Urzędem Statystycznym w zakresie organizowania i prowadzenia spisów powszechnych i innych badań statystycznych,
  16. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiały biurowe,
  17. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem stypendium,
  18. prowadzenie rejestru delegacji, listy obecności, książki wyjść pracowników w godzinach pracy.
 2. Wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego, organów państwowych, samorządowych, jednostek pomocniczych oraz przeprowadzeniem referendum.
 3. Prowadzenie spraw technicznych i kancelaryjnych, w tym zwłaszcza:
  1. zarządzanie budynkiem administracyjnym oraz gospodarowanie lokalami biurowymi Urzędu,
  2. współdziałanie w zakresie inwestycji, remontów i konserwacji budynku administracyjnego, Urzędu i budynków gospodarczych,
  3. utrzymanie czystości, porządku na terenie Urzędu i jego otoczenia oraz nadzór w tym zakresie nad pracownikami obsługi,
  4. wykonywanie czynności usługowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Wójta,
  5. prowadzenie, kancelarii Urzędu, małej poligrafii, łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i obsługi faksu,
  6. prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
  7. sprawy pieczęci i tablic urzędowych dla Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy,
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami pożytku publicznego.
 5. Prowadzenie spraw z zakresu przygotowania projektów aktów prawnych odnośnie tworzenia, znoszenia placówek oświaty,
 6. przygotowanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem konkursów na dyrektorów szkół oraz dokumentacji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym o awans na stopnie nauczycielskie.
 7. Współdziałanie z zakładem opieki zdrowotnej i zabezpieczenie obsługi biurowej rady społecznej.
 8. Sprawy gospodarowania zasobami lokalowymi i mieszkaniowymi gminy, w szczególności:
  1. Prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i innymi lokalami oraz realizacja zadań wynikająca z przepisów prawa lokalowego,
  2. Sporządzanie projektów umów o najem lokali mieszkaniowych i użytkowych,
  3. nadzorowanie gospodarki czynszowej,
  4. wyliczanie stawek czynszu powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych oraz innych opłat,
  5. prowadzenie egzekucji w sprawach lokalowych,
 9. Sprawy związane z naliczaniem i księgowaniem opłat za pobór wody i odprowadzania ścieków oraz windykacja tych należności.
 10. Sprawy związane z prowadzeniem archiwum zakładowego, a w szczególności:
  1. przyjmowanie akt do archiwum,
  2. prowadzenie ewidencji materiałów archiwalnych,
  3. wypożyczanie dokumentów archiwalnych.
 11. Sprawy działalności gospodarczej, handlu i usług, w szczególności:
  1. ewidencjonowanie działalności gospodarczej na obszarze gminy,
  2. przekazywanie informacji dla referatu podatkowego o powstaniu nowego podmiotu gospodarczego celem opodatkowania powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą,
  3. wydawanie zaświadczeń o aktualności wpisu podmiotu gospodarczego do ewidencji działalności gospodarczej,
  4. przygotowywanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
  5. prowadzenie ewidencji punktów sprzedaży alkoholu,
  6. wyliczanie opłat związanych z handlem wyrobami alkoholowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz windykacja tych należności,
  7. sprawy prowadzenia targowisk,
  8. ustalanie liczby punktów i warunków sprzedaży napojów alkoholowych,
  9. wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  10. wprowadzanie czasowego lub stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w miejscach nie określonych innymi ograniczeniami,
  11. opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na obszarze gminy,
  12. rozwiązywanie problemów alkoholowych na obszarze gminy,
  13. współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 12. Prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem zjawiskom patologii społecznej.
 13. Sprawy obsługi Rady i jej organów, a w szczególności:
  1. przygotowanie propozycji planów pracy Rady Gminy i Komisji,
  2. zapewnienie warunków i obsługi organizacyjno-technicznej Sesji Rady oraz jej organów poprzez:
   1. zawiadamianie członków Rady i jej organów o miejscu i terminie posiedzeń,
   2. zabezpieczenie materiałów, projektów uchwał, postanowień i opinii oraz innych niezbędnych materiałów,
   3. sporządzanie protokołów odzwierciedlających przebieg i wyniki sesji i posiedzeń,
  3. prowadzenie rejestru uchwał, postanowień, wniosków i opinii, nadzorowanie ich wykonywania oraz podejmowanie innych działań zapewniających właściwą realizację,
  4. opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności społeczno - organizacyjnej Rady i jej organów,
  5. przyjmowanie korespondencji adresowanej do Rady, jej Przewodniczącego i Komisji oraz wykonywanie czynności związanych z jej terminowym załatwieniem,
  6. udzielanie radnym wszechstronnej pomocy w wykonywaniu mandatu,
  7. prowadzenie ewidencji wniosków, interpelacji i zapytań radnych oraz czuwanie nad ich prawidłowym załatwianiem,
  8. współdziałanie w organizowaniu szkoleń radnych,
  9. realizacja czynności związanych z wykonaniem przez Radę i jej organy nadzoru nad działalnością jednostek pomocniczych.
 14. Sprawy stowarzyszeń, zgromadzeń, zbiórek i imprez publicznych, w tym zwłaszcza:
  1. rejestrowanie i nadzorowanie działalności stowarzyszeń, których działalność nie przekracza granic gminy,
  2. nadzorowanie i prowadzenie postępowania w sprawach zgromadzeń,
  3. przygotowanie zezwoleń na zorganizowanie imprez publicznych na terenie gminy,
  4. przygotowywanie zezwoleń na zbiórki publiczne przeprowadzone na obszarze gminy lub jej części,
 15. Sprawy z zakresu obrotu nieruchomościami a w szczególności:
  1. przygotowanie dokumentacji i prowadzenie spraw gospodarowania i obrotem nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne,
  2. sporządzanie umów dzierżaw i informacji o wysokości dzierżaw,
  3. ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej,
  4. prowadzenie dokumentacji związanej z numeracją porządkową nieruchomości i nadawania nazw ulicom i placom,
  5. prowadzenie spraw dotyczących wydawania decyzji podziału nieruchomości,
  6. załatwianie interesantów w sprawach uwłaszczeniowych i przekazania gospodarstwa,
  7. przygotowanie projektów uchwał, decyzji w sprawach sprzedaży, przekazywania w zarząd lub użytkowanie wieczyste.
    
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł
Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Inwestycje Gminne Gidle Ekologia Projekty Unijne Powiat Radomszczański Gmina Urząd Gminy Gospodarka Samorząd dozynki Akty prawne Władze Gminy
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.