Gmina Gidle
niedziela 17 stycznia 2021 r., imieniny obchodzą: Antoniego, Jana
BIP

Strona główna » Aktualności » Uzupełniające wybory na ławnika

Uzupełniające wybory na ławnika

wielkość tekstu:A | A | A

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2062 z późn. zm.) Rada Gminy w Gidlach dokona wyboru ławnika na kadencję 2016-2019 poprzez wybór w wyborach uzupełniających. .Wybór ławników odbędzie się w terminie najpóźniej w  lutym 2018 r. – przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Liczba ławników do wybrania wynosi:

1. Do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim - 1

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat,
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. Nie przekroczył 70 lat,
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być :

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. Duchowni,
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. Radni gminy, powiatu i województwa,

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie Gminy Gidle. Procedurę wyboru ławników, szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia określa ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (rozdział 7) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz.693).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zagłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także , że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (§ 7 ust,1-3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz.212)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również :

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji;

- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art.162 § 6 usp).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięga informacji od właściwych organów Policji. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Wnioski są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017r. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                          Grażyna Ostojska

Pliki do pobrania w załączniku poniżej.

czytano: 748 razy

źródło: gidle.pl

data dodania: 30 listopada 2017 r.

drukuj zapisz do PDF poleć artykuł

Wasze komentarze

wszystkich komentarzy: 0

Strona główna

ePUAP Elektroniczna Skrzynka Podawcza Baza Firm Księga gości

W miejscowościach naszej gminy znajdują się zabytkowe układy urbanistyczne oraz zabytki sztuki ...

więcej

Czy załatwiał(a) Pan/Pani sprawę w Urzędzie korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej?

 • 16.7%
 • 83.3%
więcejarchiwum ankiet
e-kartki
osób online: 1
kreacja: kreacja: ALPANET - Polskie Systemy Internetowe

Tagi:

Inwestycje Gminne Ekologia dozynki Powiat Radomszczański Samorząd Akty prawne Gmina Projekty Unijne Gospodarka Urząd Gminy dominikanie Władze Gminy
Witamy Państwa na oficjalnym portalu internetowym Gminy Gidle. Portal prezentuje informacje o gminie, władze, dane statystyczne, gospodarka, baza socjalna, rozrywka i rekreacja, oferta, zdjęcia.